The service is currently unavailable

תקנון האתר


גולש יקר, השימוש באתר זה ובתכנים המוצגים בו כפוף לתנאי השימוש המפורטים להלן:

בטרם השימוש באתר, עליך לקרוא תנאים אלה בעיון. השימוש באתר זה מעיד כי הנך מסכים ומקבל את תקנון האתר:

האמור בתקנון זה מתייחס באופן שווה לבני שני המינים והשימוש בלשון זכר נעשה מטעמי נוחות בלבד.

1. בעלי האתרו/או כל אדם מטעמם (להלן: "מפעילי האתר") לא יישאו בכל אחריות ביחס לתכני האתר בכל הנוגע למהימנותם ודיוקם. כן לא ישאו מפעילי האתר בכל אחריות לנזק, אי נוחות, אבדן, עגמת נפש ובתוצאות ישירות או עקיפות שייגרמו לגולשים.

2. השימוש באתר ו/או בתכנים ו/או מידע שבו הינו באחריותו הבלעדית של הגולש ו/או המשתמש (להלן: "המשתמש") ולמפעילי האתר לא תהיה כל אחריות מכל סוג שהוא כלפי משתמש כזה או אחר בגין כך.

3. המשתמש מחויב לאמת ולבדוק כל נתון, מידע, תוכן שנתקבל בעת השימוש באתר, ואינו רשאי להסתמך עליו או להעבירו לצד ג'.

4. המידע הנ"ל אינו מהווה ייעוץ משפטי או תחליף לו ואינו מהווה המלצה לנקיטת הליכים או להימנעות מהם. ייתכן ובמידע חלו השמטות ו/או טעויות. כל המסתמך על המידע בכל דרך שהיא עושה זאת על אחריותו בלבד ומסיר ממפעילי האתר כל אחריות. אין לעשות במידע שימוש כלשהו ו/או להעבירו לצדדים שלישיים.

5. המשתמש מצהיר כי הינו מוותר בזה על כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כנגד מפעילי האתר ו/או עובדיהם ו/או מי מטעמם בכל הנוגע לשימוש ע"י אותו משתמש בתוכן ו/או במידע הקיים ו/או שיהיה באתר בעתיד.

6. ידוע למשתמש כי התכנים ו/או המידע שבאתר הינם כלליים וחלקיים בלבד ויתכן כי נפלו בהם טעויות ו/או שגיאות כאלה או אחרות ונכונות. כן ידוע למשתמש כי המידע ו/או התכנים עלולים ויכולים להשתנות מעת לעת עפ"י הצורך.

7. המשתמש מצהיר כי ידוע לו שבכל מקרה, פניה לבעלי המקצוע המתפרסמים באתר,אינה באחריות בעלי האתר. בעלי האתר לא יישאו בשום אחריות כלפי המשתמש בגין פניה אל בעלי המקצוע. למען הבהר ספק המשתמש מצהיר בזאת כי הפנייה לבעלי המקצוע השונים הינה על פי שיקול דעתו הבלעדי.

8. בנוסף, מובהר כי המשתמש רשאי לפנות לכל בעל מקצוע אחר לפי ראות עיניו ועל פי שיקול דעתו הבלעדי והאתר אף ממליץ לעשות "סקר שוק " ולבדוק היטב לפני התקשרות עם צד ג'.

9. בעלי האתר ו/או מפעיליו ו/או כותבי התכנים המתפרסמים באתר, אינם אחראים בשום מקרה לכל נזק ו/או בעיות אשר יגרמו עקב השימוש באתר ו/או בכל חלק ממנו ו/או בכל מידע ו/או תוכן המפורסם בהם.

10. למפעילי האתר הזכות הבלעדית לערוך שינויים לרבות הוספת או הסרת תכנים, מידע, תמונות מהאתר לפי שיקול דעתם הבלעדי והמוחלט.

11. כל זכויות היוצרים ו/או הקניין הרוחני באתר- לרבות בעיצוב האתר, בתכנים המתפרסמים בו ובכל תוכנה, קוד מחשב, יישום, קובץ גרפי, טקסט וכל חומר אחר הכלולים בהם – הנם של מפעילי האתר או של כותבי התכנים בלבד, לפי העניין.

12. מובהר בזאת כי אין לשנות, לשכתב, לתקן, למחוק, להוסיף, להעתיק, לצלם, לשכפל, לפרסם, להציג בפומבי, להפיץ, למסור לצד שלישי או לעשות כל שימוש אחר, מסחרי או לא מסחרי אחר, בתכנים המתפרסמים באתר בלא קבלת הסכמתם המפורשת של בעלי הזכויות בתכנים ו/או בקבצים ו/או ביישומים ו/או בטקסטים, לפי העניין בכתב ומראש.

13. מובהר בזאת כי בעלי האתר ו/או מפעיליו ו/או מי מטעמם אינם מחויבים, בשום מקרה לענות ו/או להתייחס לשאלות ו/או לפניות שנשלחו לאתר.

14. אין לראות באתר כל המלצה או ייעוץ להשקעה או לפעולה, או הבעת דעה בדבר כדאיות השקעה או פעולה כלשהי.

15.המשתמש, מאשר כי בפנייתו באמצעות האתר הוא מסכים שהמידע האישי שמסר באתר יועבר לצד ג' כגון בעלי מקצוע /בנקים/מוסדות פיננסיים/יועצים ו/או גופים חיצוניים אחרים רלוונטיים וזאת על מנת שאלו יוכלו לפנות למשתמש ולהציע לו להשתמש בשירותיהם. מובהר בזאת, למען הסר ספק, כי כל פנייה ו/או התקשרות עם צד ג' שכזה הינה באחריות המשתמש הבלעדית. האתר ומפעיליו אינו אחראי בכל צורה שהיא לכל פעולה, לרבות ייעוץ, התחייבות או הסכם שניתן ו/או הוסכם עם כל צד שלישי כאמור.בעלי האתר ו/או מפעיליו ו/או מי מטעמם לא ישאו בכל אחריות בגין כל נזק ישיר ו/או עקיף ו/או תוצאתי שייגרם בגין התקשרות המשתמש עם צד ג' כאמור.

16.האתר ומפעיליו אינו אחראי בכל צורה שהיא לתוכנו של המידע המוצג באתרים המפורסמים באתר כפי שאין באפשרותו לעמוד על טיבו, איכותו או מהימנותו של המידע באתרים אלה. כל שימוש במידע באתרים אלה יעשה על אחריות המשתמש הבלעדית.

17. בעלי האתר ו/או מפעיליו יוכלו להפסיק או לשנות את מתן שירותי האתר, בין אם נתנו על כך הודעה מראש, ובין אם לאו, מבלי שתהא להם חבות כלשהי כלפי מי מהמשמשים או צד ג' כלשהו.

18.בעלי האתר ו/או מפעיליו אינם אחראים על בקשות ו/או שאלות ו/או פניות שאבדו, הגיעו באיחור או שנשלחו לכתובת לא נכונה, פניות שניזוקו או לא ברורות מכשל טכני או כשל תוכני. בעלי האתר ו/או מפעיליו אינם ולא יהיו בשום מקרה אחראים על כל נזק, ישיר ו/או עקיף בכל המקרים הכוללים רשלנות ממדרגה ראשונה והפרת החוק במתכוון.

19. על השימוש באתר יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. מקום השיפוט הבלעדי בגין כל דבר ועניין הנובע מהאתר ו/או מהסכם זה הנו בבתי המשפט המוסמכים במחוז תל-אביב והמרכז בישראל.