The service is currently unavailable

פידיון קופות גמל לפני מועד חוקי


פידיון קופת גמל הונית כשכיר לפני מועד חוקי:
אם מדובר בהפקדות שמקורן עד 2 בינואר 2005 ניתן לפדותן בתנאים מסוימים.
אחד מהתנאים הוא שהעובד לא עבד לפחות 6 חודשים.
במידה ומדובר בהפקדות שנעשו לאחר 2 בינואר 2005 ניתן לפדות רק בגיל 60.
משיכה מוקדמת נחשבת משיכה שאינה כדין וקופת הגמל מחויבת בניכוי מס במקור בשיעור 35%.
שיעור מס זה הינו סופי וניתן לקזז ממנו רק נקודות זיכוי אישיות.
פידיון קופת גמל קצבתית כשכיר לפני מועד חוקי:
אם מדובר בהפקדות שמקורן עד 1 בינואר 2000 ניתן לפדותן בתנאים מסוימים.
אחד מהתנאים הוא שהעובד לא עבד לפחות 6 חודשים.
במידה ומדובר בהפקדות שנעשו לאחר 1 בינואר 2000  ניתן לפדות רק כקצבה בגיל פרישה.
משיכה מוקדמת נחשבת משיכה שאינה כדין וקופת הגמל מחויבת בניכוי מס במקור בשיעור 35%.
שיעור מס זה הינו אינו סופי אלא מינימלי ואם למושך היו הכנסות נוספות בשנת המשיכה עליו לשלם לפי המס השולי.
ניתן לקזז מהמשיכה רק נקודות זיכוי אישיות.

לסיכום נראה ששכיר בדרך כלל יכול לקבל החזרי מס בגין משיכות שלא כדין בעיקר כאשר המשיכה היתה הכנסתו היחידה באותה שנה ויוכל לקזז את נקודות הזיכוי האישיות אשר לא נלקחו בחשבון על ידי קופת הגמל.

 

iStock_000000501250XSmall

 

שם (חובה)

דואר אלקטרוני (חובה)

נושא

תוכן ההודעה