The service is currently unavailable

עצמאי או חברה?

בעת תכנון פתיחת עסק חדש עולה השאלה עצמאי או חברה?

חברה בע"מ – מהי?

חברה בע"מ היא גוף משפטי הקיים מתוקף חוק החברות, והיא נוסדת עם רישומה ברשם החברות.

כל אדם רשאי להקים חברה בתנאי ש מטרתה עיסוק חוקי בלבד.

רק בעל מניות אחד יכול להיות בחברה והוא רשאי למכור, או להעביר את מניותיו לאדם אחר.

בכל חברה קיים תקנון אשר כולל בתוכו את הנושאים הבאים:

שם החברה, מטרת החברה, פרטים בדבר הון המניות, מידע על הגבלת האחריות של בעלי המניות וכן כל מידע אחר, כגון זכויות וחובות של בעלי המניות, ואופי ניהול החברה.

החברה הינה אישיות משפטית בפני עצמה, ניתן לתבוע אותה והיא יכולה לתבוע אחרים.

החברה תהיה לרוב "בעירבון מוגבל".

בעלי מקצוע חופשיים כמו רואי חשבון ועורכי דין שייכים למסגרת חברות אשר אינם בעירבון מוגבל מאחר וכללי האתיקה המקצועית אוסרים זאת עליהם.

הרעיון של "בעירבון מוגבל" הוא, שבעלי המניות יהיו חבים בחובות החברה במקרה של התמוטטות או קריסה כלכלית, אבל רק עד גובה הון המניות הבלתי נפרע שלהם.

אף על פי שהחברה היא בעירבון מוגבל,במקרים מסוימים ניתן יהיה לחייב את בעלי החברה להשיב חובות לנושי החברה, אם מסתבר שהם לקחו סיכונים אשר אינם מתקבלים על הדעת בעולם העסקים.

במקרים כאלה בתי המשפט נוקטים בפעולה שנקראת "הרמת מסך", או "הצצה מעבר לפרגוד", ומחייבים באופן אישי את בעלי המניות, למרות האישיות המשפטית הנפרדת.

הבנקים לדוגמה כבר מחתימים מראש את בעלי החברה על ערבות אישית למקרה שהחברה לא תעמוד בחובותיה.

מיהו עצמאי?

עסק בבעלות של אדם אחד או יותר, אשר כל האחריות הפלילית והאזרחית מוטלת עליו.

העצמאי ממוסה באופן ישיר,והאפשריות לתכנון מס הם קטנות יותר לעומת מסגרת פעילות של חברה.

במידה והעצמאי כושל בעסקיו, ניתן לרדת לנכסיו האישים ולא רק העסקיים.

שם (חובה)

דואר אלקטרוני (חובה)

נושא

תוכן ההודעה