The service is currently unavailable

סיבות להחזרי מס


כשכיר ישנה אפשרות לתבוע החזרי מס בגין שש שנים (לא שבע -טעות נפוצה) אחורנית.
ההחזר המגיע לך יוחזר צמוד למדד ועם ריבית מיום הראשון בינואר של השנה לאחר
השנה שבגינה הנך זכאי להחזר, ועד ליום מתן ההחזר בפועל.
החזר המס מועבר ישירות לחשבון הבנק של האזרח. זמן הטיפול ברשויות המס אורך מספר חודשים.
מצד ימין רשמנו סיבות נפוצות לקבלת החזרי מס.