The service is currently unavailable

ניכוי השתלמות/ספרות מקצועית


ניכוי הוצאות השתלמות מקצועית/ספרות מקצועית לשכיר
לאחרונה תוקן סעיף 32 לפקודת מס הכנסה אשר דן בניכויים שאין להתירם והתווסף סעיף קטן 15 כדלקמן:

" הוצאות לימודים, לרבות הוצאות לרכישת השכלה אקדמית או לרכישת מקצוע, ולמעט הוצאות השתלמות מקצועית, שאינה לרכישת השכלה או מקצוע כאמור, לצורך שמירה על הקיים."
* ההדגשה אינה במקור.

ניתן ללמוד מהלאו על ההן.
הוצאות אשר הוצאו על מנת לייצר לנישום יתרון מתמיד יראו אותן כהוניות ולכן לא יותרו בניכוי
כגון הוצאה לרכישת תואר או רכישת מקצוע חדש.

לעומת זאת הוצאות השתלמות/כנס בחו"ל/ספרות מקצועית/ביטאונים מקצועיים/דמי חבר באגודות
אשר הוצאו על ידי הנישום (גם השכיר) אשר שילם את ההוצאות בעצמו ואשר נועדו לשמירה
על רמתו המקצועית יוכרו גם יוכרו.
OLYMPUS DIGITAL CAMERA