The service is currently unavailable

מעצמאי לחברה

היערכות לתום שנת המס

טיפים בהערכות לתום שנת המס

לקראת הגשת הדוח השנתי ישנן מספר פעולות שכדאי לבצע על מנת לחסוך במס.

חוב אבוד – במידה ואין סיכוי לגבות חוב מלקוח בעייתי יש להצהיר על חוב זה כאבוד.
כדי לדרוש הוצאה זו יש להגיש הוכחות כמו פס"ד של בית משפט ועוד.

תביעות תלויות – יתכן שספק או לקוח שלך הגישו נגדך תביעה, וסיכויי התביעה גבוהים לדעת היועץ המשפטי שלך, ניתן לדרוש הוצאה זו במידה ואתה מדווח על בסיס מצטבר. ההפרשה תהיה לפי אחוז הסיכוי להתממשותה.

הקדמת הוצאות – מדובר אך ורק על הוצאות שוטפות כגון הוצאות משרדיות, ולא על רכוש קבוע אשר מופחת במשך מספר שנים.

דחיית הכנסות – במידה ושיעור המס הצפוי אמור לרדת, מומלץ לדחות הכנסות לשנה הבאה.

מלאי מת – במידה וישנו מלאי השוכב על המדפים ללא דורש, ואין סיכוי שיימכר במחיר סביר, כדאי למכור אותו לפני סוף שנה (בצורת סטוק וכו') .

בטוח לאומי – את התשלום בגין חודש דצמבר רצוי להקדים ולשלם עד ה 31 בדצמבר על מנת שיכנס לאישור השנתי של בטוח לאומי. 52% מדמי בטוח לאומי מוכרים כהוצאה.

ספירת מלאי – כשסופרים מלאי חשוב לשים לב למחיר הפריטים. אם מחיר העלות גבוה ממחיר השוק יש לציין מחיר זה.

קרן פנסיה וקרן השתלמות – יש להפקיד באפיקים אלו כדי לנצל את הטבות המס שהמדינה מעניקה.

נקודות זיכוי וניכויים שונים – רו"ח יכול לייעץ לגבי זכאויות נוספות כגון נקודות זיכוי בגין תואר אקדמאי, זיכוי בגין תשלום למוסד סעודי בגין ילד או הורה ועוד.

תשלום חוב – יש להכין דוח רווח והפסד שנתי שיכלול צפי הרווח לצורך מס הכנסה.
במידה וישנו חוב מומלץ לשלם את יתרתו עד ה 31 בינואר של שנה הבאה. כך תוכל להמנע מריבית והצמדה.

שם (חובה)

דואר אלקטרוני (חובה)

נושא

תוכן ההודעה