The service is currently unavailable

מיהו תושב ישראל ?


המצב המיסוי עד 31 בדצמבר 2002:
סעיף 5 לפקודת מס הכנסה הגדיר כי תושב ישראל ממוסה על בסיס טריטורילי למעט חריגים שחלק מהם נקבעו בסעיף 5.
הוגדר אז בין היתר כי יראו את ההכנסה כמופקת בישראל אם מדובר בהכנסה מעסק שהשליטה והניהול בו
מופעלים בישראל או ממשלח יד שבדרך כלל עסק בו האדם בישראל.

המצב המיסוי אחרי 1 בינאר 2003:
המיסוי הוא על בסיס פרסונלי; כלומר: תושב ישראל ממוסה על כל הכנסותיו, ואין הדבר תלוי במקום הפקתן.
תושב ישראל נבחן בהתאם להוראות סעיף 1 לפקודת מס הכנסה. בהגדרת "תושב" בפקודה
ישנו  מבחן, הבוחן את משך השהייה בישראל בשנת המס ובשנים העוקבות אחריו ("מבחן כמותי");
ויש מבחן, הבוחן את מקום מרכז חייו של הנישום ("מבחן איכותי").

המבחן האיכותי:

לשם קביעת מקום מרכז חייו של יחיד, יובאו בחשבון מכלול קשריו המשפחתיים, הכלכליים והחברתיים,
ובהם בין השאר:
מקום ביתו הקבוע,מקום המגורים שלו ושל בני משפחתו,מקום עיסוקו הרגיל או הקבוע או מקום העסקתו הקבוע,
מקום האינטרסים הכלכליים הפעילים והמהותיים שלו,מקום פעילותו בארגונים, באיגודים או במוסדות שונים.

המבחן הכמותי:
קובע כי מרכז חייו של הנישום הוא בישראל כאשר :
הנישום  שהה בישראל בשנת המס 183 ימים או יותר או שהה בישראל בשנת המס 30 ימים או יותר,
וסך כל תקופת שהייתו בישראל בשנת המס ובשנתיים שקדמו לה הוא 425 ימים או יותר.

המבחן הכמותי אינו סופי וניתן לסתירה על ידי הנישום או פקיד השומה.

לסיכום :
יש לבדוק – לפי הנסיבות – את מרכז חייו של הנישום וכן לבדוק את תוצאות המבחן הכמותי
ובאם המסקנה תהיה כי בשנת המס הנישום לא היה תושב ישראל הכנסותיו בארץ יהיו פטורות ממס.

שם (חובה)

דואר אלקטרוני (חובה)

נושא

תוכן ההודעה