The service is currently unavailable

ילדים נטולי יכולת שבגרו


לדים נטולי יכולת שבגרו עדיין מזכים את הוריהם בנקודות זיכוי:
להלן תנאי הזכאות לקבלת 2 נקודות זיכוי גם בגין ילד אשר הינו מעל גיל 19:

מי שנמצא זכאי לקצבת נכות מלאה לתקופה העולה על שנה על ידי המוסד לביטוח לאומי בשל היותו מפגר, עיוור, משותק לחלוטין או פגוע נפש ימשיך להיחשב כ"ילד" גם אם הוא מבוגר בגילו.

המסמכים הנדרשים להוכחת הזכאות:
א.דו"ח רופא מומחה בתחום המחלה בשלה מבוקשת ההקלה על גבי טופס 127.
ב.הודעה על זכאות לקצבת נכות על גבי טופס 3286 (סעיף א') של המוסד לביטוח לאומי, שבה נקבעו שני התנאים המצטברים הבאים:
דרגת אי כושר מ-75% ומעלה (המזכה בקצבת נכות חודשית מלאה).
תקופת זכאות העולה על שנה.
ג.העתק מפרוטוקול הוועדה הרפואית של המוסד לביטוח לאומי עליו צויין הליקוי הרפואי.
פענוח הסעיפים הרלוונטיים:

?              סעיף 91: מפגר

?              סעיפים 52, 53: עיוור

?              סעיף 29: משותק

?              סעיפים 34, 33: פגוע נפש

3.      מתן ההקלה במס מותנה גם בעמידה במבחנים נוספים:

א.      נטול היכולת המזכה חי בפועל בבית הוריו, מתגורר במוסד או בדיור מוגן, או בדיור עצמאי אך נתמך על ידי הוריו.
ב.      הכנסתו הכוללת של נטול היכולת המזכה (לרבות קצבת נכות) אינה עולה על כפל סכום קצבת הנכות המלאה (200%).
iStock_000001329263XSmall

שם (חובה)

דואר אלקטרוני (חובה)

נושא

תוכן ההודעה