The service is currently unavailable

חדש ! החזרי מס ממשכורת בגין קיזוז הפסד מעסק


לפי תיקון סעיף 28 לפקודת מס הכנסה בעל עסק אשר סגר את העסק ועסק זה הסב לו הפסדים יוכל לקזז הפסד זה מהכנסתו ממשכורת !
תיקון זה חל על הפסדים שנבעו בשנת 2007 ואילך. תנאים לקיזוז ההכנסה ממשכורת הם:

1.לנישום לא היתה הכנסה מעסק/משלח יד בשנת הקיזוז וחדל לעבוד בפועל בעסק.

2.לא ניתן לקזז את ההפסד ממשכורת הבן/בת זוג.

3.אין מקורו של ההפסד מחברת בית, מחברה משפחתית, או מחברה שקופה.

לדוגמא נישום הפסיד 100 אלף ₪ מעסקו בשנת 2011 ובשנת 2012 החל לעבוד כשכיר והכנסתו השנתית ממשכורת הסתכמה בכ 180 אלפי ₪. נישום זה יכול לקזז את ההפסד שנגרם לו שנה שעברה כך שההכנסה שעליה יחול מס תהיה רק בסך 80 אלפי ₪.

הערות:

1.נישום זה יוכל לקבל החזר מס שנוכה על ידי המעביד באמצעות הגשת דוח למס הכנסה.

2.על הנישום ראשית למצות את קיזוז ההפסדים בשנה שבה נוצרו מהכנסות אחרות שהיו לו מכל מקור.רק יתרת ההפסדים שלא קוזזו יוכלו לעבור לקיזוז בשנה הבאה.ניתן שלא לקזז את ההפסדים כנגד ריווח הון שהוא סכום אינפלציוני, או כנגד רווח הון ריבית או דיבידנד, אם שיעור המס החל עליהם אינו עולה על 20%.

3.ניתן לקזז הפסד רק של שנת 2007 ולא של שנים קודמות.הפסדים מועברים אלו לא יוכלו להתקזז כנגד הכנסה ממשכורת אלא רק כנגד הכנסה מעסק.

iStock_000002304211XSmall

שם (חובה)

דואר אלקטרוני (חובה)

נושא

תוכן ההודעה