The service is currently unavailable

הפקדות לביטוחי חיים/קופות גמל


טבות מס בגין הפקדות לקופות גמל/ביטוחי חיים
ב-1.1.2007 במסגרת תיקון 153 לפקודה תוקנו סעיפים 45 א ו 47 לפקודת מס הכנסה במטרה להיטיב עם יחידים (עצמאים ושכירים) אשר מפקידים באופן עצמאי (להלן: "עמיתים עצמאים") בקופות גמל לקצבה, סכום שלא יפחת מסכום של 16% מהשכר הממוצע במשק.
תחולת תיקון 153 לפקודה – משנת 2007 ואילך.

סעיף 47 לפקודה – ניכוי מהכנסה חייבת בגין הפקדות בקופת גמל או קצבה

הגדרות:

"עמית מוטב" (שכיר / עצמאי) – יחיד שבשל הכנסתו, שולמו בעדו, בשנת המס, כספים לקופת גמל לקצבה, בסכום שלא פחת מ-16% מסך כל השכר הממוצע במשק באותה שנת מס. במקרה של שכיר יש לכלול את סך ההפקדות לקופת גמל לקצבה כולל את הפקדות המעביד למרכיב הפיצויים והתגמולים.

"עמית יחיד" – יחיד שאינו עמית מוטב שמתקיים לגביו אחד מאלה:

1.      נולד לפני 1961.

2.      יש לו הכנסת עבודה שבשלה הוא זכאי בשנת המס לקצבה על פי דין או חוזה (פנסיה תקציבית).

"הכנסה מבוטחת" – הכנסת עבודה שבשלה שילם מעביד בעד עובדו סכומים לקופת גמל לתגמולים או לקופת גמל לקצבה, וכן הכנסת עבודה שבשלה זכאי העובד לקצבה על פי דין או חוזה (פנסיה תקציבית).

סעיף 47(ב) – הטבות המס ל"עמית יחיד" וליחיד שאינו עמית מוטב המפקיד לקצבה בלבד:

1.      לגבי "עמית יחיד" ויחיד המפקיד לקצבה בלבד שאין לו הכנסת עבודה – יוכל ליהנות מהטבות המס כפי שהיו בשנת המס 2006.

2.      לגבי "עמית יחיד" ויחיד המפקיד לקצבה בלבד ושהייתה לו בשנת המס הכנסת עבודה, יינתן ניכוי לפי הנמוך מבין אלה:

א.      5% מסך ההכנסה הלא מבוטחת עד לתקרת "ההכנסה המזכה" סך של 86,400 ש"ח.

ב.      5% מוכפל בתוצאה הבאה: סך ההכנסה החייבת עד לתקרה של 350,400 ש"ח בניכוי ההכנסה המבוטחת.

3.      במקרים שבהם יש ל"עמית יחיד" ויחיד המפקיד לקצבה בלבד הכנסה מעבודה והכנסה שאינה מעבודה יחולו הוראות החוק לגבי חישוב "ההכנסה המזכה" כפי שהיו בשנת 2006 ללא כל שינוי.

יודגש, כי לא ניתן לקבל הטבות מס בגין הפקדות עבור ילדים ועבור הורים.

סעיף 47(ב1) – הטבות המס ל"עמית מוטב"

הניכוי לעמית מוטב יהיה צירוף של שני הסכומים הבאים:

1.      בגין הפקדה לקופת גמל לקצבה – יינתן ניכוי בשיעור של 11% מסך ההכנסה ל"עמית עצמאי".

2.      בגין הפקדה לתגמולים או לקצבה – יינתן ניכוי בשיעור של 7% מסך "ההכנסה הנוספת".

"הכנסה לעמית עצמאי" – סך כל הכנסתו החייבת של יחיד עד לסכום של 87,600 ש"ח (שנתי) בניכוי הכנסתו המבוטחת.

"הכנסה נוספת" – הסכום הנמוך מבין אלה:

א.      סך כל הכנסתו החייבת של יחיד, שאינה הכנסה מבוטחת עד לסכום של 87,600 ש"ח (שנתי).

ב.      סך הכנסתו החייבת של יחיד עד לסכום של 350,400 ש"ח (שנתי) בניכוי הגבוה בין הכנסה מבוטחת או סכום של 87,600 ש"ח.

דגשים נוספים:

?              על הפקדת כספים בקופת גמל לקצבה בגין ההכנסה הנוספת קיימת הגבלה נוספת הקובעת כי יינתן ניכוי רק בגין סכומים העולים על 16% מהשכר הממוצע במשק.

במקרים בהם מפקיד העמית כספים בקופת גמל לקצבה ביחד עם מעבידו יש לחשב את הסכום העולה על 16% מהשכר הממוצע במשק ביחס לכלל ההפקדות בקופת גמל לקצבה כולל את הפקדות המעביד. כמובן, שהניכוי יינתן רק על הפקדות כ"עמית עצמאי".

?              בנוסף לאמור לעיל, רשאי "עמית מוטב" המפקיד כספים בקופת גמל לקצבה ליהנות מניכוי מוגדל גם בגין "ההכנסה הנוספת" כאשר ההפקדה כ"עמית עצמאי" עולה על 12% מסך "ההכנסה הנוספת". בגין כל אחוז העולה על 12% יינתן אחוז בנוסף על ה-7% ולא יותר מתוספת של 4%. כלומר מקסימום הניכוי יהיה בשיעור של 11% (7%+4%). יודגש כי לצורך חישוב השיעור מ"ההכנסה הנוספת" יש לקחת רק את הסכומים שהפקיד העמית כ"עמית עצמאי" והעולים על 16% מסך השכר הממוצע במשק.

רשות המסים תאפשר ל"עמית מוטב" שעונה על אחת החלופות של "עמית יחיד" לבחור בין ההטבות המגיעות ל"עמית מוטב" לבין ההטבות המגיעות ל"עמית יחיד".

יודגש, כי בכל מקרה שליחיד יש הכנסה מבוטחת העולה על 350,400 ש"ח אין אפשרות ליהנות מניכוי לפי סעיף 47 לפקודה.
Time is Money

 

שם (חובה)

דואר אלקטרוני (חובה)

נושא

תוכן ההודעה