The service is currently unavailable

הכרה בתשלומי ריבית משכנתא


הכרה בריבית משכנתא כהוצאה לצרכי מס:
ב 10 בדצמבר 2007 אישרה ועדת שרים לחקיקה הצעת חוק פרטית להכרה בריבית משכנתא
של זכאי משרד השיכון .מדובר בניכוי שלא יעלה על 10,000 ש"ח לשנה ובתנאי שלמשפחה
אין יותר מדירה אחת ומחיר הדירה לא עולה 180,000 דולר.
יוזמי החקיקה, הם הח"כים גלעד ארדן (ליכוד), שלי יחימוביץ (עבודה) ויעקב מרגי (ש"ס).
גם בנושא זה הועלו אין ספור הצעות חוק בכנסות קודמות וגם בנוכחית אך דינן היה להיכשל עקב
התנגדות האוצר למהלך.
אנחנו נעקוב אחר התפתחות החקיקה ונעדכן.