The service is currently unavailable

הכנסה משכר דירה למגורים


הכנסתך משכר דירה למגורים עולה על 4,910 ש"ח (הסכום נכון לשנת המס 2013)  ?

רצוי שתקרא מאמר זה

תקרת הפטור הנמוכה יחסית (4,910 ש"ח) מכניסה אל תוך רשת המס אלפי משפחות אשר
אנו בספק אם הן מודעות לחבות המס החדשה החלה עליהן וחובות הדיווח הנגזרות מכך.
ישנם שלושה מסלולי מיסוי העומדים בפני המשכיר ואנו ממליצים בכל מקרה להתייעץ
באופן פרטני באיזה מסלול כדאי לבחור.

מסלול 1: פטור ממס או פטור חלקי ממס

הכנסות יחיד מ-השכרת דירת מגורים (אחת או יותר)  עד 4,910 ש"ח לחודש (להלן – " התקרה")
פטורות ממס בכפוף לעמידה בתנאים.
הכנסות מהשכרת דירת מגורים (אחת או יותר) בישראל מעל התקרה הנ"ל תזכינה לתקרת פטור מתואם.
הפטור מתואם מחושב באופן שבו סכום ההכנסה החודשית מעל לתקרה מקטין את התקרה
בהפרש בין שכר הדירה החודשי לבין התקרה בפועל. מבולבלים ? לא אנחנו 🙂
תנאים לדרישת הפטור :
הדירה משמשת למגורים לפי טיבה. הדירה אינה רשומה או חייבת ברישום בספרי המשכיר.
השוכר אישר בחתימת ידו כי הדירה משמשת לו למגורים בלבד. הדירה מושכרת לשוכר שהוא יחיד
או לגוף שנקבע למטרה אשר נקבעה בהודעה.

מסלול 2 – מס בשיעור של 10% על הכנסה מהשכרת דירת מגורים בישראל

יחיד שהכנסתו מהשכרת דירה המשמשת למגורים בישראל אינה הכנסה מעסק יכול לבחור
חיוב במס בשיעור 10% על ההכנסה.
יחיד אשר בחר בחיוב מס בשיעור 10% אינו זכאי לנכות הוצאות בייצור ההכנסה לרבות פחת או הפחתה אחרת.

הבוחרים במסלול ה- 10% מס מחויבים כיום על ידי פקידי השומה לדווח ולשלם את המס
בשוברים מיוחדים בלבד. בעקבות הודעה של רשות המיסים נקבע כי ניתן לשלם
את המס בתוך 30 יום מתום שנת המס וזאת כתנאי להחלת מסלול זה.

משכירים רבים,עלולים למצוא עצמם מחויבים במס מלא, בשייעור מס מינימאלי של 30% ועד 49%
מס הכנסה, על הרווח שלהם מההשכרה למגורים, וחייבים בדמי ביטוח לאומי על הכנסה זו רק
בגלל שלא עמדו בחובת התשלום תוך 30 יום בתום שנת המס.

מסלול 3 – מס שולי על ההכנסות משכירות
יחיד יהיה חייב במס על הכנסתו החייבת משכירות בהתאם לשיעור המס השולי החל על
הכנסתו החייבת, אגב התרת מלוא ההוצאות שהוצאו בייצור הכנסות השכירות, לרבות
הוצאות מימון פחת או הפחתה אחרת.

בחירה במסלול זה כדאית במיוחד למי שגם כך הכנסותיו האחרות שאינם שכר דירה נמוכות
מאוד ומשום כך שיעור המס השולי שלו נמוך או זכאי לפטור בגין הכנסה שאינה מיגיעה אישית
לפי ס' 9 (5) לפקודה עקב נכות.
בחירה בכל אחת מהחלופות אפשרית לגבי חלק מהדירות או לגבי כל הדירות בבעלות הנישום
ובלבד שחלק דמי השכירות הפטור ממס לא יעלה על כפל התקרה.

ביטוח לאומי
חוק הביטוח הלאומי קובע כי יחול לא יחול חיוב בביטוח לאומי כאשר ההכנסה משכר
דירה ממוסה לפי מסלול 1 ( על החלק הפטור בלבד ) או 2. ההכנסה לפי מסלול 3
תחויב בדמי ביטוח.

שם (חובה)

דואר אלקטרוני (חובה)

נושא

תוכן ההודעה