The service is currently unavailable

החזרי מס למשפחה חד הורית


קודות זיכוי בגין ילדים ומשפחה חד הורית
סעיף 40 (ב) (1) לפקודת מס הכנסה מסדיר את נקודות הזיכוי המוענקים למשפחה חד הורית להלן:

"בחישוב המס של יחיד תושב ישראל שהוא הורה במשפחה חד-הורית, שהיו לו ילדים שבשנת המס טרם מלאו להם תשע- עשרה שנה ושכלכלתם היתה עליו, אך אינו זכאי לנקודת זיכוי לפי סעיף 37, יבואו בחשבון בנוסף לנקודת הקיצבה לפי סעיף קטן (א), בשל ילדיו כאמור הנמצאים אצלו, 1/2 נקודת זיכוי בשל כל ילד, בשנת לידתו ובשנת בגרותו, ונקודת זיכוי אחת בשל כל ילד החל בשנת המס שלאחר שנת לידתו ועד לשנת המס שקדמה לשנת בגרותו ובשל עצם היותו הורה במשפחה חד-הורית – נקודת זיכוי נוספת אחת בלבד."

הכוונה שהורה אשר מגדל את ילדיו בביתו יהיה זכאי לנקודת זיכוי נוספת בשל היותו משפחה חד הורית
בנוסף לנקודות הזיכוי המוענקות בגין ילדים. נקודת הזיכוי תוענק גם אם הגירושין טרם קיבלו תוקף
ובני הזוג חיים בנפרד.לצורך כך יש למלא טופס פרודים מס' 4440.
לעיתים פקיד השומה לא יסתפק בהסכם אשר בו רשום בחזקת מי הילדים אלא ירצה לראות בפועל
שההורה מקבל בפועל קצבת ילדים מהמוסד לביטוח לאומי.
למותר לציין כי משפחה חד הורית יכולה להחשב גם גבר וגם אישה ללא הבדל.
לעניין משמורת משותפת רצוי להגיע להסכמה בכתב בין בני הזוג הפרודים או הגרושים מי יחשב לצרכי מס
כמשפחה חד הורית.

iStock_000005990868XSmall

שם (חובה)

דואר אלקטרוני (חובה)

נושא

תוכן ההודעה