The service is currently unavailable

החזרי מס בגין תשלום מזונות


מיסוי קבלת מזונות:
מזונות זו הכנסה פטורת מס הכנסה. סעיף 9(22) לפקודת מס הכנסה (להלן ) פוטר הכנסה זו:

"דמי מזונות שמקבל יחיד ממי שהיה נשוי לו או ממי שהוא נשוי לו וחי בנפרד ממנו, ודמי מזונות שמקבל יחיד בעד ילדיו מההורה האחר, או תשלום שמקבל יחיד, בשבילו או בשביל ילדיו, מהמוסד לביטוח לאומי על פי חוק המזונות (הבטחת תשלום), תשל"ב-1972."
מיסוי משלם מזונות לבן זוג לשעבר כאשר נישא מחדש:
הטבת המס מוגדרת בסעיף 40 א' לפקודת מס הכנסה:
"בחישוב המס של גרוש שהוא או בן- זוגו משלם מזונות לבן זוגו לשעבר, והוא נשוי לבן- זוג אחר, תובא בחשבון נקודת זיכוי אחת."

מיסוי משלם מזונות לכלכלת ילדו אשר אינו גר איתו:
הטבת המס מוגדרת בסעיף 40 (ב) (2) לפקודת מס הכנסה:

"הורים החיים בנפרד וכלכלת ילדיהם מחולקת ביניהם, יקבל ההורה שאינו זכאי לנקודת זיכוי על פי פסקה (1) נקודת זיכוי אחת או חלק ממנה לפי חלקו בהוצאות הכלכלה.

בדרך כלל פקיד השומה מעניק נקודה שלמה ולא חלק נקודה. פקיד השומה ירצה לראות הסכם גירושין ואף הוכחות נוספות (תשלום מזונות בהוראת קבע לדוגמה) על מנת שישתכנע שאכן דמי המזונות משולמים בפועל.
iStock_000002845725XSmall

שם (חובה)

דואר אלקטרוני (חובה)

נושא

תוכן ההודעה