The service is currently unavailable

החזרי מס בגין תרומות


תרומות למוסדות מוכרים לצרכי מס:
ניתן לקבל 35% מגובה התרומה כזיכוי ממס ובלבד שהמוסדות להם תרם הנישום מוכרים לצרכי קבלת ההטבה.
רשימת המוסדות המוכרים מתעדכנת מעת לעת.
על מנת שהנישום יוכל להינות מזיכוי המס חייב הוא לתרום סכום מינימלי לשנה (בשנת המס 2011  כ 420 ש"ח).
יובאו בחשבון רק קבלות שעליהן מודפס במפורש כי המוסד מוכר לפי סעיף 46 לפקודת מס הכנסה.
לא תובא בחשבון תרומה העולה על 30% מההכנסה החייבת לאותה שנה או מעל סך של 4,351,000 ש"ח לשנה (נכון לשנת 2011) לפי הנמוך שבינהם.
iStock_000009250538XSmall

שם (חובה)

דואר אלקטרוני (חובה)

נושא

תוכן ההודעה