The service is currently unavailable

החזרי מס בגין ילד לקוי למידה


נקודות זיכוי להורים לילד לקוי למידה:
בשנת 2003 נציבות מס הכנסה פרסמה הבהרה לכך שבתנאים מסוימים ילדים הסובלים
מלקות למידה חמורה קשב וריכוז (a.d.d) ו/או היפראקטיביות (a.d.h.d) הנם מוגדרים
כילדים נטולי יכולת לפי סעיף 45 לפקודת מס הכנסה ומזכים את הוריהם ב 2 נקודות זיכוי .

"על מנת להבחין בין לקות קלה עד בינונית שאיננה מצדיקה הקלה מיוחדת במס, הגם שהיא מטופלת תרופתית ובהוראה מתקנת, לבין לקות חמורה מתן נקודות זיכוי לפי סעיף 45, הוחלט להסתמך על קביעה של ועדת השמה המורכבת מאנשי מקצוע כפי שיפורט להלן, שהוקמה מכוח חוק החינוך המיוחד, התשמ"ה-1988.
ועדת השמה מורכבת מנציג רשות החינוך המקומית, שני מפקחים ממשרד החינוך, פסיכולוג חינוכי, רופא מומחה ברפואת ילדים, עובד סוציאלי ונציג ועד ההורים הארצי.

מסגרת לחינוך מיוחד, פירושה כאן: כיתה לחינוך מיוחד. בבית ספר לחינוך רגיל או בית ספר לחינוך מיוחד, וכן גן ילדים לחינוך מיוחד.

כיתה לחינוך מיוחד הנה כאמור כיתה אליה מופנים על ידי ועדת השמה (לא כיתה המשמשת לתגבור והילד שוהה בה בחלק מיום הלימודים ולא הקבצה נמוכה).

הפונים יתבקשו להציג אישור על הפניה על ידי ועדת השמה וכן אישור על היות המסגרת בה לומד הילד מסגרת לחינוך מיוחד …

מכיתה ט' אין מסגרת לחינוך מיוחד. תלמידי תיכון שמשרד החינוך קבע לגביהם שהם זכאים ל"מסלול 07", דינם כדין תלמידים הלומדים במסגרת לחינוך מיוחד או שהופנו אליו. הורי ילדים אלה יהיו זכאים לנקודות זיכוי מכוח סעיף 45 רק אם ימציאו אישור על הפניית ילדיהם למסלול זה."
* ההדגשה אינה במקור.

 

Young boy reluctant to do homework

שם (חובה)

דואר אלקטרוני (חובה)

נושא

תוכן ההודעה