The service is currently unavailable

החזרי מס בגין הפסקות בעבודה


חישוב מס הכנסה שנתי:
חישוב מס ההכנסה נערך על פי סה"כ ההכנסה השנתית ומכאן נגזרת חבות המס הסופית
של העובד.לעומת זאת, המעביד בדרך כלל מנכה מס במקור מתוך הנחה כי השכר החודשי
יהיה זהה כל השנה.מצב זה עשוי לזכות את העובד ב-החזר מס.
בהכרח ככול שמשכורתו של העובד גבוהה יותר יש לצפות להחזרי מס גבוהים יותר.

סיבות נפוצות להפסקות בעבודה במהלך שנה
אבטלה – הפסקת עבודה כתוצאה מפיטורין או התפטרות.
במידה והפסקת יחסי עובד מעביד התרחשה לקראת סוף השנה, הסיכוי לקבלת החזר מס גבוה יותר לאותה שנת מס.
ביטוח האבטלה של המוסד לביטוח לאומי נועד לשמר את רמת החייו של המובטל כל עוד לא מצא עבודה.
לבירור תנאי זכאות לקבלת לדמי אבטלה לחץ כאן.
לידה – הפסקת עבודה כתוצאה מלידה. במידה ולידה התרחשה לקראת סוף השנה, הסיכוי
לקבלת החזר מס גבוה יותר לאותה שנת מס. כמו כן היולדת זכאית לחצי נקודת זיכוי
נוספת בשנת המס בה ילדה ולא תמיד היא מקבלת אותה מהמעביד.
ביטוח דמי הלידה של המוסד לביטוח לאומי נועד לשמר את רמת חייה של היולדת בתקופת
חופשת הלידה.לבירור תנאי זכאות לקבלת לדמי לידה לחץ כאן.
תאונת עבודה/מחלה – הפסקה בעבודה כתוצאה ממחלה או מתאונה.
במידה והמוסד לביטוח לאומי יכיר בתאונת העבודה כתאונת עבודה (תאונה שהתרחשה תוך כדי ועקב עבודה, לרבות בדרך אליה וממנה, ובנסיבות כמפורט בחוק) או במחלה כמחלת מקצוע (מחלה לפי רשימת מחלות מוגדרות שנקבעה בתקנות, שהמבוטח חלה בה עקב עבודתו).
המוסד לביטוח לאומי ישפה את הנפגע בדמי פגיעה בשלב ראשון ואם הוגדר כנכה במענק או קצבה.
כמובן שגם מחלה שאינה מוכרת כמחלת מקצוע אך גרמה להפסקת יחסי עובד מעביד
עשויה לזכות את העובד בהחזר מס. לבירור תנאי זכאות לקבלת לדמי פגיעה לחץ כאן.
חופשה ללא תשלום/שנת שבתון למורים –
סיבה נפוצה להחזרי מס הנה חופשה שהעובד יצא אליה ובכך הופסקו יחסי עובד מעביד
במהלך השנה. במידה והעובד יצא לחו"ל ועבד שם יש לבדוק האם הוא נחשב כתושב ישראל באותה שנה
מבחינת מעמדו המיסויי וכן את גובה הכנסתו

iStock_000007010912XSmall

 

שם (חובה)

דואר אלקטרוני (חובה)

נושא

תוכן ההודעה