The service is currently unavailable

החזקה של קרוב משפחה במוסד


תשלום אחזקת קרוב משפחה נטול יכולת במוסד רפואי:
נושא זה הוסדר בסעיף 44 לפקודת מס הכנסה להלן:
"בחישוב הכנסתו החייבת של יחיד תושב ישראל שהוא או בן זוגו שילם בשנת המס בעד החזקתם במוסד מיוחד של ילד, בן זוג או הורה משותקים לחלוטין, מרותקים למיטה בתמידות, עיוורים או בלתי שפויים בדעתם, וכן בשל החזקת ילד מפגר במוסד מיוחד, יותר לו זיכוי ממס של 35% מאותו חלק מהסכומים ששילם העולה על 12.5% מהכנסתו החייבת. שר האוצר רשאי לקבוע בתקנות תנאים לזכאות לזיכוי ממס על פי סעיף זה."

שר האוצר אכן התקין תקנות אשר קובעות כי זיכוי לפי סעיף זה לא ינתן כאשר הכנסת נטול היכולת עולה על הסכומים כדלקמן:

תקרת ההכנסה המזכה
שנת מס                     נטול יכולת יחיד      נול יכולת עם בן/בת זוג

2012                         163,000 ש"ח      262,000 ש"ח
2011                         159,000 ש"ח      255,000 ש"ח
2010                         156,000 ש"ח      249,000 ש"ח
2009                         150,000 ש"ח      240,000 ש"ח
2008                         144,000 ש"ח      230,000 ש"ח
2007                         140,000 ש"ח      224,000 ש"ח
2006                         140,000 ש"ח      224,000 ש"ח

על השכיר המבקש לקבל זיכוי על תשלומיו לצרף אישורים רלוונטים בנוסף ל ט' 127 (תעודה רפואית) כגון
קבלות מהמוסד המיוחד ולעיתים דפי בנק אשר יאוששו את תשלום האחזקה.
מניסיוננו פקיד השומה נוטה לקזז הכנסות שיש לנטול היכולת עצמו בטענה כי הן ראשונות לשמש למימון
אחזקתו במוסד המיוחד.
כמובן שיש הגיון שיתבע את החזר המס במקרה של בני זוג, בן הזוג עם ההכנסה הגבוהה יותר.
בנוסף יש לשים לב כי במידה ואחזקת ההורה מתחלקת בין מספר אחים/אחיות הטבת המס עלולה"להתאייד "
וזאת מנוסח הסעיף עצמו ובמקרה כזה רצוי שאחד האחים ורק הוא ישלם את האחזקה כולה (מי שהכנסתו הגבוהה ביותר).

iStock_000001329263XSmall

שם (חובה)

דואר אלקטרוני (חובה)

נושא

תוכן ההודעה