The service is currently unavailable

הוצאות מוכרות


עצמאי /בעל חברה ! קבל הצעה אטרקטיבית מיושרה לניהול חשבונותיך .
ניתן להתקשר אלינו בשיחת חינם בטל. 1-800-363-888  24 שעות ביממה כל השבוע

הוצאות מוכרות אלו הוצאות אשר מס הכנסה מתיר לנכות מההכנסה. בסופו של דבר הנישום
מחויב במס הכנסה ובדמי ביטוח לאומי רק על הכנסתו לאחר ניכוי ההוצאות קרי הכנסתו החייבת.
להלן הוראות המיסוי לגבי חלק מסוגי הוצאות שונות.

 

עבודה מהבית

רבים מהעצמאים מתוך רצון לחסוך בהוצאות ומשיקולים אחרים מעדיפים לעבוד מבית המגורים שלהם

מס הכנסה מאפשר להכיר חלק מהוצאות הבית (חשמל,ארנונה, מיים). נהוג לנכות
חלק יחסי וזאת לפי מספר החדרים בבית או לפי חישוב של מטר יחסי המשמש
לצרכי העסק מתור שטח הבית הכולל.
לעניין שכר דירה חלה על השוכר חובה לנכות מס במקור מהמשכיר בשיעור של 35%
או לפי שיעור הניכוי הרשום באישור שהמציא המשכיר על ניכוי מס במקור מתשלומי שכר דירה.
אי ניכוי מס מתאים ימנע את האפשרות לקזז את ההוצאה אלא אם המשכיר מצויד בפטור הדרוש.

הוצאות  טלפון לא נייד

במידה והטלפון מהבית רצוי שיהיו שני קוים,כאשר האחד משמש לעסק בלבד.

לא יותרו בניכוי הוצאות בשל החזקת טלפון שאינו נייד במקום מגוריו של הנישום
או בעל השליטה בנישום, אלא אם יוכיח כי בית המגורים משמש את עיקר עסקו
את משלח ידו של הנישום ואז יחולו הוראות אלה:
היו הוצאות החזקת הטלפון בסכום שאינו עולה על 19,700 שקלים חדשים לשנה, יותר
בניכוי הסכום בגובה 80% מהוצאות החזקת הטלפון או חלק הוצאות החזקת הטלפון העולה
על 2,000שקלים חדשים, לפי הנמוך; היו הוצאות החזקת הטלפון בסכום העולה
על 19,700 שקלים חדשים – יותר בניכוי חלק ההוצאות העולה על 3,900 שקלים חדשים בשנה.
הכוונה להוצאות של שיחות בארץ בלבד.  לגבי שיחות לחוץ לארץ על הנישום לנהל לגבי
כל שיחה רישום בדבר התאריך, השעה, יעדה של השיחה, פרטי מקבלה, משך השיחה,
נושאה ומחירה המשוער.
לגבי שימוש יחסי בחלק מהשנה יראו את הסכומים הנקובים לעיל לפי חלק יחסי.
הוצאות טלפון נייד

הנחת מס הכנסה היא כי הוצאה בסך 85 ₪ לחודש מתוך חשבון הטלפון הנה פרטית ולכן
יש לתאם הוצאה של 1,020 ₪ בשנה. סביר להניח כי אם בעל העסק יוכל להוכיח מעל כל ספק
כי הטלפון הנייד אינו משמש לשיחות פרטיות ואינו צמוד למי מהעובדים שלא בשעות העבודה
יהיה ניתן להכיר בהוצאה באופן מלא.

הוצאות רכב

תקנות מס הכנסה מחייבות את החברות והעסקים העצמאיים בעלי כלי רכב המשמשים
בייצור הכנסה לרשום בדוח השנתי לגבי כל כלי רכב בנפרד את קריאת המונה בק"מ
בתחילת שנה ובסופה. בשל עובד שהועמד לרשותו רכב ע"י המעביד, יש לזקוף להכנסת
העובד כהכנסת עבודה מידי חודש "שווי שימוש ברכב", בהתאם לסוג הרכב.
הכללים לניכוי הוצאות אחזקת רכב:

הוצאות אחזקת רכב כוללות:

הוצאות ששולמו בשנת המס בשל רישוי הרכב, ביטוח חובה ביטוח מקיף,דמי שכירות
(לרבות ליסינג), רכישת דלק,רכישת  שמנים, תיקונים, פחת שהנישום זכאי לו ע"פ תקנות ,חניה ורחיצה .
התרת ההוצאה תעשה לפי הגבוה מבין שני אלה:
1.חלק יחסי מהוצאות אחזקת הרכב לפי יחס מספר הק"מ מעל  9,900 ק"מ לעומת מספר הק"מ השנתי.
2. 25% מכלל הוצאות החזקת הרכב.

 

חלק ההוצאות הלא מוכרות מוכר בגובה שווי השימוש ברכב שחויב בו העובד לו צמוד הרכב
ובתנאי שלא עבר את גובה ההוצאות בפועל.

יש להזכיר כי החל מ 1 בינואר 2008 חל שינוי מהותי בנושא הכרה בהוצאות רכב.
בין היתר נקבע כי לגבי רכב, למעט אופנוע שסיווגו L3 – יוכר סכום הוצאות החזקת רכב
בניכוי שווי השימוש ברכב כפי שנקבע בתקנות מס הכנסה (שווי השימוש ברכב), התשמ"ז-1987,
או סכום בגובה 45% מהוצאות החזקת הרכב, לפי הגבוה.

מתנות ושי לחגים – מס הכנסה, מע"מ וביטוח לאומי

שלטונות המס מאבחנים בין מתנות הניתנות לעובד על ידי מעסיקו ובין מתנות ללקוחות
ולאנשים אחרים הנמצאים בקשר עסקי עם נותן המתנה.

שי לחגים –
בכסף או בשווה כסף הניתן לעובד נחשב, בכל מקרה, כתוספת לשכרו ומתחייב במס ובביטוח לאומי בידיו. מבחינתו של המעסיק, מאחר ומדובר בשכר שהמס עליו שולם, מותר לרשמו כהוצאה.
לעניין מע"מ, אין לקזז את מס התשומות הגלום בעלות המתנה שניתנה, המהווה כאמור חלק מהשכר.
מתנה לעובד לרגל אירוע אישי –
מתנה כגון נישואין, בר מצווה, הולדת ילדים וכדומה פטורה ממס אם ערכה סביר.
שלטונות מס הכנסה רואים כסכום סביר מתנה ששוויה עד 180 ש"ח. כל סכום העודף יחוייב
במס כתוספת לשכר. על המעסיק לרשום, בכל מקרה, שמו של העובד, האירוע שלכבודו ניתנה המתנה ותאריכו.
מתנות ללקוחות –
מתנות ללקוחות ולאנשים הנמצאים בקשרי מסחר עם נותן המתנה שאינם מועסקים על ידו,
ההוצאה תותר לפי הסכום השנתי לאדם קרי  180 ש"ח . מקבל המתנה שאינו עובד אינו
מתחייב בניכוי במקור, אך נותן המתנה יוכל לרשמה כהוצאה רק בצירוף רשימת מקבלי המתנות.

נסיעות לחו"ל
תקנות מס הכנסה מחייבות תיעוד של דו"ח הנסיעה לחו"ל ובמידה והנסיעה היתה הכרחית לייצור הכנסה תותר ההוצאה בניכוי.
להלן סכומי ההוצאות המוכרות בקשר לנסיעה לחו"ל בשנת המס 2005 :
כרטיסי טיסה

מחלקת תיירים
100% ממחיר הכרטיס

מחלקת עסקים או מחלקה ראשונה
100% ממחיר כרטיס במחלקת עסקים

שם (חובה)

דואר אלקטרוני (חובה)

נושא

תוכן ההודעה